Search

Two realities, one fashionPhotographer/Retoucher: Agustina Maxenti @agus_maxenti

Wardrobe Stylist/Model: Geraldine Blanc @geri.blanc

Wardrobe Stylist/Makeup Artist/Hair Stylist: Rocio Maxenti @rociomaxenti

0 comments